Code Center
پیش شماره های استان تهران

هم اکنون

مراکز مخابراتی و پیش شماره های استان تهران که هم اکنون سرویس اینترنت پر سرعت بر روی آنها قابل نصب هستند.تاریخ واگذاری سرویس

پیش شماره ها مرکز مخابرات نام مجتمع مسکونی/تجاری
هم اکنون
۹۲۳۴


سلمان فارسی آتی ساز
هم اکنون
جماران آبشار
هم اکنون
حافظ امجد
هم اکنون
جماران صبا
هم اکنون
فرمانیه فرمانیه
هم اکنون
فرمانیه کوه نور
هم اکنون
شهید کلانتری کیان
هم اکنون
سلمان فارسی ماهان
تاریخ واگذاری سرویس

پیش شماره ها نام مرکز مخابرات

منطقه ۲ مخابرات

هم اکنون
٢٢٠١ ٢٢٠٢ ٢٢٠٣ ٢٢٠۴
۲۲۰۵ ٢٢۶۵ ٢٢۶۶ ٢۶٢٠
٢۶٢١ ٢۶٢۶

استقلال
هم اکنون
٢٢١٢


بوعلی
هم اکنون
٢٢۵۴ ٢٢۵۵ ٢٢۵۶ ٢٢۵٧
٢٢۵٨ ٢٢۵٩ ٢٢٧۶ ٢٢٧٧
٢٢٧٨


پاسداران
هم اکنون
٢٢٢٨ ٢٢٢٩ ٢٢٨٠ ٢٢٨١
٢٢٨٢ ٢٢٨۳ ۲۶۱۰ ٢۶١١
٢۶١٢ ٢۶١٣ ۲۶۶۰
جماران
هم اکنون
٢٢٠۶ ٢٢٠٧ ٢٢٠٨ ٢٢٠٩
٢٢١١ ۲۲۱۳ ۲۲۱۴ ٢٢٣۴
٢٢٣۶ ٢٢٣٧ ٢٢٣٨
سلمان فارسی
هم اکنون
٢٢٩٣ ٢٢٩۴ ٢٢٩۵ ٢٢٩۶
۲۲۹۷ ٢٢٩٨

شهید لطیفی
هم اکنون
۲۲۰۰ ۲۲۶۰ ۲۲۶۱ ۲۲۶۲
۲۲۶۳ ۲۲۶۴ ۲۶۶۰
شهید باهنر
هم اکنون
٢٢٣٠ ٢٢٣١ ٢٢٣٢ ٢٢٣٣
٢٢۵٠ ٢٢۵١ ٢٢۵٢ ٢٢۵٣
۲۶۳۰ ۲۶۳۱ ۲۶۳۲ ۲۶۳۳
شهید تندگویان
هم اکنون
۲۲۷۰ ۲۲۷۱ ۲۲۷۲ ۲۲۷۳
۲۲۷۴ ۲۲۷۵

شهید دستغیب
هم اکنون
٢٢١٧ ۲۲۱۸ ٢۲۴٠ ۲۲۴١
۲۲۴۲ ۲۲۴۳

شهید جعفری
هم اکنون
۲۲۲۰ ۲۲۲۱ ۲۲۲۳ ۲۲۲۴
۲۲۶۷ ۲۲۶۹

شهید غریبی
هم اکنون
٢٢٢٢ ٢٢٢۵ ٢٢٢۶ ٢٢٢٧
٢٢٩٠ ٢٢٩١ ٢٢٩٢ ۲۶۴۰
شهید قدوسی
هم اکنون
٢٢٨۴ ٢٢٨۵ ٢٢٨۶ ٢٢٨٧
٢٢٨٨ ٢٢٨٩

شهید مفتح
هم اکنون
٢۲۴۴ ۲۲۴۵ ۲۲۴۶ ٢٢۴٧
٢٢۴٨ ۲۲۴۹

شهید محلاتی

منطقه ۳ مخابرات

هم اکنون
۳۳۰۰ ۳۳۰۱ ٣٣٠٢ ۳۳۰۳
٣٣٠۴ ۳۳۴۳ ٣٣۶٨ ٣٣۶٩
۳۳۷۰ ۳۳۷۱ ۳۳۷۲ ۳۳۷۳
الغدیر
هم اکنون
۳۳۲۵ ۳۳۳۰ ۳۳۳۱ ۳۳۳۲
۳۳۳۳ ۳۳۳۴ ۳۳۳۵ ۳۳۷۸
۳۳۷۹


پیروزی
هم اکنون
۳۳۰۵ ٣٣٠۶ ۳۳۰۸ ۳۳۰۹
۳۳۱۰ ۳۳۱۶ ۳۳۱۷ ۳۳۱۸
۳۳۱۹


آیت ا... اشرفی اصفهانی
هم اکنون
۳۳۶٠ ۳۳۶۱ ٣٣۶٢ ۳۳٨٨
۳۳٨٩


شهید درزی
هم اکنون
٣٣١٢ ٣٣١٣ ٣٣۴۴ ٣٣۵٠
٣٣۵١ ٣٣۵٢ ٣٣۵۴ ٣٣۵۵
٣٣۵۶


شهید دیالمه
هم اکنون
۳۳۳٧ ۳۳۳٨ ۳۳۳٩ ۳۳٧۴
۳۳٧۵ ۳۳٧۶ ٣٣٧٧
شهید عرب سرخی
هم اکنون
٣٣۴۵ ٣٣۴۶ ٣٣۴٧ ٣٣۴٨
٣٣۴٩ ٣٣۵٧ ٣٣٨۶ ٣٣٨٧
۳۳۸۹


شهید مشهدی مهدی
هم اکنون
٣٣١١ ٣٣٩٠ ٣٣٩١ ٣٣٩٢
٣٣٩٣ ٣٣٩۴ ٣٣٩۵ ٣٣٩۶
٣٣٩٧ ٣٣٩٨ ٣٣٩٩
ملت
هم اکنون
۳۳١۴ ۳۳١۵ ۳۳۶۴ ۳۳۶۵
۳۳۶۶ ۳۳٨۰ ۳۳٨١ ۳۳٨٢
۳۳٨۳ ۳۳٨۴ ۳۶۰۵
هجرت

منطقه ۴ مخابرات

هم اکنون
۴۴٠٠ ۴۴٠١ ۴۴٠۲ ۴۴٠٣
۴۴٠۴ ۴۴٠۵ ۴۴٠۶ ۴۴٠٧
۴۴٠۸ ۴۴٠٩ ۴۴۹۵
آیت ا.. کاشانی
هم اکنون
۴۴۴۰ ۴۴۴۱ ۴۴۴۲ ۴۴۴۳
۴۴۴۴ ۴۴۴۵ ۴۴۴۶ ۴۴۴۷
۴۴۴۸ ۴۴۴۹ ۴۴۶۰ ۴۴۶۱
پیام نور
هم اکنون
۴۴۵٠ ۴۴۵۱ ۴۴۵٢ ۴۴۵٣
۴۴۵۴ ۴۴۵۶ ۴۴۵۷
شهید توکلی
هم اکنون
۴۴۷۰ ۴۴۷۱ ۴۴۷۲ ۴۴۷۴
۴۴۷۳ ۴۴٧۵ ۴۴۷۶
شهید حق شناس
هم اکنون
۴۴١٠ ۴۴١١ ۴۴١٢ ۴۴١۳
۴۴١۴ ۴۴١٦ ۴۴١٧
شهید زارعی
هم اکنون
۴۴۲۰ ۴۴۲۱ ۴۴۲۲ ۴۴۲۳
۴۴۲۴ ۴۴۲۵ ۴۴۲۶ ۴۴۲۷
۴۴۲۸ ۴۴۲۹

شهید سعادتمند
هم اکنون
۴۴۶۳ ۴۴۶۴ ۴۴۶۵ ۴۴۶۶
۴۴۶۷ ۴۴۶۸ ۴۴۶۹
شهید صالح طبری
هم اکنون
۴۴٨٠ ۴۴٨١ ۴۴٨٢ ۴۴٨٣
۴۴٨۴ ۴۴۸۵ ۴۴۸۶ ۴۴٨٧
شهید یزدان پناه
هم اکنون
۴۴۳۰ ۴۴۳۱ ۴۴۳۲ ۴۴۳۳
۴۴۳۵ ۴۴۳۶

شهید کاظمیان

منطقه ۵ مخابرات

هم اکنون
۵۵٢۴ ۵۵٢۵ ۵۵٢۶ ۵۵٢٧
۵۵٢٨


آیت ا... ایروانی
هم اکنون
۵۵۰۴ ۵۵۰۵ ۵۵۰۶ ۵۵۰٧
۵۵۰٨ ۵۵۰٩ ۵۵١٨ ۵۵٣۰
۵۵٣١ ۵۵٣٢ ۵۵٣٣ ۵۵٣۴
۵۵٣۵


بعثت
هم اکنون
۵۵٠٠ ۵۵٠١ ۵۵٠٢ ۵۵٠٣
۵۵۵٠ ۵۵۵١ ۵۵۵٢ ۵۵۵٣
۵۵۵۴


سیزده آبان
هم اکنون
۵۵۱۳ ۵۵١۴ ۵۵۱۷ ۵۵٧٠
۵۵٧١ ۵۵٧٢ ۵۵٧٣ ۵۵٧۴
۵۵٧۵ ۵۵٧۶ ۵۵٧٧ ۵۵٧٨
۵۵٧٩


سید الشهدا
هم اکنون
۵١٠٨


شهرک صنعتی سهند چهاردانگه
هم اکنون
۵۵٩٠ ۵۵٩١ ۵۵٩٢ ۵۵٩٣
۵۵٩۵ ۵۵٩۶ ۵۵٩٧
شهید منتظری
هم اکنون
۵۵۴٠ ۵۵۴١ ۵۵۴٢ ۵۵۴٣
شهید نواب صفوی
هم اکنون
۵۵۴۶ ۵۵۶۴ ۵۵۶۵ ۵۵۶۶
۵۵۶٧ ۵۵۶٨

شهید رمضانی
هم اکنون
۵۵٢٠ ۵۵٢١ ۵۵۲۳
شهید بختیاری
هم اکنون
۵۵٨٢ ۵۵٨٣ ۵۵٨۴ ۵۵٨۵
۵۵٨۶ ۵۵۸۸

شهید خوشقدم
هم اکنون
۵۵١۵ ۵۵١۶ ۵۵۵۷ ۵۵۵۸
۵۵۶۰ ۵۵۶۱ ۵۵۶۲ ۵۵۶۳
۵۵۶۹ ۵۵۸۰ ۵۵۸۱ ۵۵۸۹
شهید قندی
هم اکنون
۵۵٣۶ ۵۵٣٧ ۵۵٣٨ ۵۵٣٩
۵۵۴٨ ۵۵۴٩

مهدیه

منطقه ۶ مخابرات

هم اکنون
۶۶۶۰ ۶۶۶۱ ۶۶۶۲ ۶۶۶۳
۶۶۶۴ ۶۶۶۵ ۶۶۶۶ ۶۶۶٨
۶۶۶۹


ابوذر
هم اکنون
۶۶۴۲ ۶۶۴۳ ۶۶۵۶ ۶۶۵۷
۶۶۵۸ ۶۶۵۹ ۶۶۹۰ ۶۶٩۱
۶۶٩٢ ۶۶٩۳ ۶۶٩۴
توحید
هم اکنون
۶۶۷۰ ۶۶۷۱ ۶۶۷۲ ۶۶۷۳
۶۶۷۴ ۶۶۷۵ ۶۶۷۶
حافظ
هم اکنون
۶۶۴۰ ۶۶۴۱ ۶۶۴۵ ۶۶۴۶
۶۶۴۷ ۶۶۴۸ ۶۶۴۹ ۶۶۹۵
۶۶۹۶ ۶۶۹۷ ۶۶۹۸
دانشگاه
هم اکنون
۶۶۱٨ ۶۶٢۵ ۶۶٢۶ ۶۶۲۸
شهید بخششی
هم اکنون
۶۶۵٠ ۶۶۵١ ۶۶۵٢ ۶۶۵۴
۶۶۵۵


شهید چمران
هم اکنون
۶۶۰۰ ۶۶۰۱ ۶۶۰۲ ۶۶۰٣
۶۶۰۴ ۶۶۰۵ ۶۶۰۶ ۶۶٠٧
۶۶٠٨


شهید فرد اسدی
هم اکنون
۶۶٢۰ ۶۶٢١ ۶۶٢٢ ۶۶٢۳
۶۶٢۴ ۶۶٣٠ ۶۶٣۱ ۶۶۳۲
شهید کرمی
هم اکنون
۶۶۳۵ ۶۶۳۶ ۶۶۳۷ ۶۶۸۳
۶۶۸۴ ۶۶۸۵ ۶۶۸۶ ۶۶۸۷
۶۶۸۸ ۶۶۸۹

مالک اشتر
هم اکنون
۶۶٧٨ ۶۶٧٩ ۶۶٨۰ ۶۶٨١
۶۶٨٢


محسنیان

منطقه ۷ مخابرات

هم اکنون
۷۷۱۵ ٧٧۱۶ ٧٧١٧ ۷۷۴۰
۷۷۴۱ ۷۷۴۲ ۷۷۴۳ ۷۷۴۶
۷۷۴۷ ۷۷۴۸ ۷۷۹۸
امامت
هم اکنون
۷۷۰۴ ۷٧۰۵ ۷٧۰۶ ٧٧٠٧
٧٧٠۸ ۷٧۳۶ ۷٧۳۷ ۷٧۳۸
شهدای گمنام
هم اکنون
۷٧۰۰ ۷٧۰۱ ۷٧۳۰ ۷٧۳۱
شهید آل اسحاق
هم اکنون
٧٧٢۵ ۷۷۲۶ ۷۷۲۸ ٧٧۶٩
٧٧۸۱ ٧٧۸٢ ٧٧۸۳ ٧٧۸۴
٧٧٩٩


شهید آیت
هم اکنون
٧٧١١ ۷۷۱۴ ٧٧۳٢ ٧٧۳۳
٧٧۳۴ ٧٧۳۵ ٧٧٣٩ ٧٧٧٨
۷۷۷۹ ٧٧۹٦

شهید اکبری
هم اکنون
۷۷۱۳ ٧٧١٨ ٧٧۱۹ ٧٧٢۰
۷۷۲۱ ۷۷۲۲ ۷۷۲۳ ۷۷۲۴
٧٧٢٧ ٧٧۴۴ ٧٧۴۵ ٧٧۴۹
٧٧۸۰ ٧٧۸۹

شهید حکمت شعار
هم اکنون
٧٧٢۹ ٧٧٧۰ ٧٧٧۱ ٧٧٧٢
۷۷۷۳ ٧٧٧۴ ٧٧۸٦ ٧٧۸٧
٧٧۸۸


شهید عاطف
هم اکنون
٧٧۵۴ ٧٧۵۵ ٧٧۵٦ ٧٧۵٧
٧٧۵٨ ٧٧۵۹

شهید نظری
هم اکنون
٧٧٩٠ ٧٧٩١ ٧٧٩٢ ٧٧٩٣
٧٧٩۴ ٧٧٩۵

نبوت
هم اکنون
۷٧۵۰ ۷٧۵۱ ۷٧۵۲ ۷٧۵۳
۷٧۶۰ ٧٧۶۱ ٧٧۶٢ ۷٧۶۳
۷٧۶۴ ۷٧۶۵ ۷۷۶۸
ولیعصر

منطقه ۸ مخابرات

هم اکنون
۸۸۵۰ ۸۸۵۱ ۸۸۵۲ ۸۸۵۳
۸۸۷۳ ۸۸۷۴ ۸۸۷۵ ۸۸۷۶
آزادگان
هم اکنون
٨٨١۴ ۸۸۳۰ ۸۸۳۱ ۸۸۳٢
۸۸۳۳ ۸۸۳۴ ۸۸۸۱ ۸۸۸۲
۸۸۸۳ ۸۸۸۴ ٨٨٨۶
شهدای هفت تیر
هم اکنون
٨٨۴٠ ٨٨۴١ ٨٨۴٢ ٨٨۴٣
٨٨۴۴ ٨٨۴۵ ٨٨۴۶ ٨٨۴٧
۸۸۴۸


شهید بهشتی
هم اکنون
۸۸۸۰ ۸۸۸۹ ۸۸۹۰ ۸۸۹۱
۸۸۹۲ ۸۸۹۳ ۸۸۹۴
شهید رجایی
هم اکنون
۸۸۹۵ ٨٨٩۶ ٨۸٩٧ ۸۸٩٨
۸۸٩٩


شهیدمدنی
هم اکنون
٨٨۱٠ ۸۸۵۵ ۸۸۷۰ ۸۸۷۱
۸۸۷۲


شهید مطهری
هم اکنون
۸۸۲۴ ۸۸۲۵ ۸۸۲۶ ۸۸۲۷
۸۸۲۸


شهید نصرالهی
هم اکنون
۸۸۰۷ ۸۸۰۸ ۸۸۰۹ ۸۸۳۶
۸۸۳۷ ٨٨٣٨ ٨٨۵۶ ۸۸۵٧
۸۸۵٨ ٨٨۵٩ ٨٨۶٨ ٨٨۶٩
شهید نهری
هم اکنون
۸۸۰۳ ۸۸۰۴ ۸۸۰۵ ۸۸۰۶
۸۸٢۱ ۸۸۶۰ ۸۸۶۱ ۸۸۶۲
شیخ فضل الله نوری
هم اکنون
٨٨٢٠ ۸۸۶۴ ٨٨۶۵ ۸۸۶۶
٨٨۶٧ ۸۸٧٧ ۸۸٧٨ ۸۸٧٩
٨٨٨۵ ۸۸٨٧ ٨٨٨٨
شهید کلانتری
هم اکنون
٨٨٠٠ ٨٨٠١ ٨٨٠٢ ٨٨٣٣
٨٨٣۵ ٨٨۶٣

قدس

 
external website monitoring service parsdb.ir value داغ کن - کلوب دات کام